Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach

ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Sekcji Administracyjno - Ekonomicznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu od dnia 12.02.2019r. Planowane zatrudnienie: miesiąc luty 2019r.

 

Nr naboru: OPS.110.1.2019

 

Wymagania niezbędne:

 

1. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość i finanse, podatki

2. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia
21 listopada 2018r. o pracownikach samorządowych,

   3. nieposzlakowana opinia, 

   4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   5.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość przepisów i aktów prawnych z obszaru finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych), rachunkowości (ustawa o rachunkowości), ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań,

7. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego itp.,

2. posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych,

3. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym: w programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

4. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

 

Preferowane umiejętności kandydata:

 

       1. Umiejętność organizacji pracy.

       2. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków.

       3. Samodzielność i kreatywność.

       4. Odporność na stres.

       5. Zorientowanie na rezultaty pracy.

       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Realizacja zadań związanych z obsługą Sekcji Administracyjno – Ekonomicznej i Sekcji Świadczeń, a w szczególności:

 • dokonywanie wszelkich czynności związanych z operacjami kasowymi na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty,

 • kwartalne naliczanie odsetek ustawowych od zaległych alimentów od dłużników alimentacyjnych,

 • sporządzanie przelewów z tytułu rozrachunków za usługi, dostawy oraz wynagrodzenia
  dla pracowników Ośrodka jak również wypłat dla świadczeniobiorców poprzez wprowadzenie ich do systemu bankowego oraz ich terminowe rozliczanie,

 • sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, świadczeń z ZFSŚ
  oraz innych wynagrodzeń pracowniczych (dokonywanie wszystkich czynności z tym związanych tj. sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych oraz kompletowanie niezbędnych dokumentów do Rp-7 itp.),

 • pełna współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS,

 • prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia oraz ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych i dla pozostałych środków trwałych,

 • rozliczanie inwentaryzacji.

   

Informacja o warunkach pracy na w.w. stanowisku:

 

Praca świadczona w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3. Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym, użytkowaniem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej, kontaktem bezpośrednim
i telefonicznym. Warunki pracy bezpieczne.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1. List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i numeru naboru.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

7.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu

8.Oświadczenie:

a)że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedk
łada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

c) przyjęcia do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej swoich danych osobowych.

9. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy.

10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

11.Inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne ( np. opinie, referencje).

12.Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie

umożliwiającej ich odczytanie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Sekcji Administracyjno - Ekonomicznej
w wymiarze pełnego etatu. Nr naboru OPS.110.1.2019
do dnia 10.02.2019r. w Sekretariacie Ośrodka (pokój nr 404) w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30
do 15.30, czwartek od godz. 7.30 do 17.30, piątek od godz. 7.30 do 13.30 lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA! Oświadczenia, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata (brak podpisu powoduje odrzucenie ofert przy weryfikacji dokumentów aplikacyjnych).

 

W miesiącu listopadzie 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

UWAGA

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie pierwsza umowa będzie zawarta na 6 miesięcy.

 

Inne informacje:

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) publikacji w Biuletynie Publicznej podlegają dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania), osoby wyłonionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

2.W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje od pracownika przyjmującego ofertę numer referencyjny oferty, obowiązujący w czasie trwania naboru.

W przypadku ofert przesłanych pocztą, kandydat (po otwarciu przez komisję rekrutacyjną) otrzyma informację telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o nadanym numerze referencyjnym.

3. Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze wraz z informacją o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej upowszechniane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie po zakończeniu przez komisję rekrutacyjną analizy dokumentów aplikacyjnych.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 233 23 55.

5. Kwestionariusz osobowy oraz druki oświadczeń dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie są dostępne w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach (parter-pokój nr 404).

6.Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyskowicach.

 

Dane osobowe – Klauzula informacyjna

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3

Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: korzuch@infoic.pl

Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego
i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawa dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

 

 

Okres publikacji: 30.01.2019r. - 10.02.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

(-) mgr Michał Król

 

Załączniki:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 29.01.2019, 14:40

Ogłoszenie o konkursie

Utworzono dnia 29.01.2019, 14:19

Informacje

Liczba wyświetleń: 514
Utworzono dnia: 29.01.2019

Historia publikacji

 • 29.01.2019 14:49, Administrator
  Edycja strony: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach
 • 29.01.2019 14:48, Administrator
  Edycja strony: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach
 • 29.01.2019 14:47, Administrator
  Edycja strony: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach